bogna.eu - pracownia

psychoterapia

Założenia

Podstawą proponowanej przeze mnie pracy terapeutycznej jest psychologia zorientowana na proces. Kierunek pracy terapeutycznej uzgadniany jest każdorazowo z osobą zgłaszającą się na terapię. Jak pisze Amy Mindell w książce „Alternative to Therapy”, praca z procesem „nie określa, co jest ostatecznie dobre dla danej jednostki, pary czy grupy. Koncentruje się raczej na tym, co pojawia się w doświadczeniu, i pomaga w odkrywaniu ukrytej tam mądrości”.

Czas trwania terapii i częstotliwość sesji
Terapia może mieć charakter doraźny, nastawionych na rozwiązanie konkretnego problemu.
Może również być długoterminowym procesem nastawionym na głęboką pracę i rozwój osobowości.

Możliwe są następujące opcje:
- spotkania konsultacyjne – jednorazowe lub doraźne
- terapia krótkoterminowa – od kilku do kilkunastu spotkań, praca ukierunkowana na rozwiązywanie określonego problemu
- terapia długoterminowa – w cyklach rocznych wznawianych na kolejny rok, nastawiona na głęboką pracę nad sobą i/lub własny rozwójZwykle spotkania odbywają się raz w tygodniu.
Warianty specjalne to:
- spotkania raz na dwa tygodnie
- konsultacje do uzgodnieniaKierunek pracy i przewidywany czas trwania terapii ustalamy na pierwszym spotkaniu; uwzględniając potrzeby i możliwości klienta oraz oczekiwane rezultaty. W miarę rozwoju pracy możliwa jest zmiana formatu.

Terapia prowadzona jest zgodnie ze standardami Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu oraz International Association for Process Oriented Psychology.Pacjenci mogą odwoływać się do Komisji Etycznej Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu.

 

Wykształcenie i uprawnienia
Dyplom terapeutyczny i trenerski wydany przez Research Society for Process Oriented Psychology, Zurych
Dyplom magisterski w zakresie psychologii, specjalizacja psychologia kliniczna
Tytuł doktora psychologii
Certyfikat specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie
Certyfikat superwizora w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Miejsce

Spotkania odbywają się zwykle w Pracowni ul. Grottgera 5 m 1 w Warszawie
Istnieje możliwość konsultacji przez telefon lub Skype.

Czas trwania spotkania
50 minut

Numer konta

Bogna Szymkiewicz-Kowalska
Pracownia Psychologii Procesu
konto numer : 50 1020 5558 1111 1456 0540 0066

KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODNA Z RODO

Informuję, że:
1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Pracownia Psychologii Procesu Bogna Szymkiewicz-Kowalska z siedzibą przy ul. Grottgera 5 m 1 w Warszawie (kod pocztowy: 00-785), tel.: 607 066 005 adres e-mail: bsz@bogna.eu
2. Celem zbierania danych jest możliwość kontaktu w związku z prowadzeniem konsultacji, psychoterapii, superwizji i szkoleń.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji usługi konsultacyjnej, psychoterapeutycznej, superwizyjnej i szkoleniowej. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe prowadzenie konsultacji, psychoterapii, superwizji oraz realizacja szkolenia.
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych zamierza/nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu psychoterapeutycznego, superwizji i/lub szkolenia oraz 5 lat po jego zakończeniu, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
9. Dane przetwarzane są na podstawie świadomej zgody – Art. 6 ust.1a RODO.
 

kontakt

bsz@bogna.eu

tel. +48 607 066 005

do góry do góry